За нас

Арбитражният съд „Български граждански и търговски арбитраж” е независима правораздавателна институция, която черпи правомощията си от чл.19, ал.1 от ГПК.    

Съдът разглежда и решава граждански и търговски спорове в рамките на разрешената от ГПК компетентност,освен ако спорът има за предмет вещни права или владение върху недвижим имот, издръжка или права по трудово правоотношение.

Арбитражния съд „Български граждански и търговски арбитраж” разглежда споровете по предходния член, когато споразумение между страните предвижда арбитраж или някоя от страните поиска спора да се реши от Арбитражния съд „Български граждански и търговски арбитраж”и ответната страна не възрази в срока, даден за отговор  или извърши действие пред Арбитражния съд, насочено към разглеждане на спора по същество, без да оспорва компетентността на Арбитражния съд.